Kansainvälinen osaaja yritykseen

Tietoa kansainvälisen osaajan ottamisesta yritykseen


 

Miten perehdytän kansainvälisen työntekijän?    

Selkeä ohjeistus ja perehdytys työpaikkanne sääntöihin ja toimintatapoihin takaa onnistuneen kokemuksen sekä yritykselle että uudelle työntekijälle. Perehdyttämiseen liittyvää materiaalia on runsaasti tarjolla. Muistathan, että perehdyttäminen on jatkuva prosessi. Työterveyslaitoksen sivuilta löytyy kattavasti materiaalia monikulttuurisen työyhteisön kehittämiseen ja valmennusta kansainvälisen osaajan vastaanottamiseen voit tiedustella myös TalentHub Joensuu -hankkeen toimijoilta.

Työterveyslaitos ohjaa huomioimaan mm. seuraavia asioita:

·Varaa perehdyttämiseen aikaa · Varmista, että käytössänne on selkeät perehdytysmateriaalit  · Käy läpi vastuut, velvollisuudet, oikeudet sekä toimintatavat ja työpaikan säännöt · Tutustuta työntekijä työhönsä ja työtovereihinsa- keskustelut työn arjessa tukevat työhön perehtymistä ja työyhteisöön integroitumista · Kertaa toimintatapoja, keskustele ja kuuntele · Tartu ajoissa ongelmatilanteisiin sekä väärinkäsityksiin · Kulttuurien välistä vuorovaikutusta voi edistää kaksisuuntaisella perehdytyksellä – työyhteisön monikulttuurisuusosaaminen kasvaa · Muista palautteen tärkeys.

Keskustele ja perehdy kansainvälisen osaajan taitoihin ja osaamiseen. Perehdytys kannattaa jaksottaa pidemmälle ajalle, sillä erityisesti vieraalla kielellä perehtyminen ja keskittyminen voi viedä paljon energiaa. Tutustu monimuotoisuuden johtamiseen, esimerkiksi täällä (avaimia. fi 2018.)

 

Yrittäjä! Hyödynnä Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille -opasta! Kulttuuritaustojen ja kielitaidon vaihtelevuuden takia työyhteisön osaamisen kehittäminen on erityisen tärkeää.  Moniosaa! -malli on Työterveyslaitoksen hanke, joka on kehitetty esimiesten ja työntekijöiden osaamisen kehittämisen tueksi esimerkiksi teollisuuden, kunnossapidon ja sosiaali- ja terveysalan monikulttuurisille työpaikoille. (Työterveyslaitos 2018.) 

Suomeksi tai englanniksi

    

Verotus       

Suomessa enintään 6 kuukautta oleskelevat vaihto-opiskelijat tai harjoitteluun tulevat ovat Suomessa rajoitetusti verovelvollisia. Työnantaja perii heidän palkastaan 35 % lähdeveron (vaihto-opiskelija tarvitsee lähdeverokortin). Palkkaan luetaan rahapalkan lisäksi luontoisedut.  Työntekijältä ei edellytetä Suomessa veroilmoitusta eikä tavanomaisia verovähennyksiä voida tehdä. Palkasta tehdään ennen veron perimistä vähennys 510 €/kk tai 17 €/pv (v. 2018), jos lähdeverokortissa on merkintä vähennyksestä.     

Jos työ kestää yli 6kk, verotetaan työntekijää samalla tavoin kuin Suomessa pysyvästi asuvia. Silloin henkilön on annettava veroilmoitus Suomeen.     

Jos Suomessa tehtävä työ liittyy henkilön opintoihin kotivaltiossa, voidaan verosopimukseen perustuvia vähennyksiä tehdä, jos niistä on merkintä verokortissa tai lähdeverokortissa (katso maat täältä). Ulkomailta Suomeen tulevan verotuksesta lisätietoa löydät Verohallinnon sivuilta.

   

Vakuutus                         

Karelia-ammattikorkeakoululla ja Itä-Suomen yliopistolla on korkeakouluopiskelijoita koskeva lakisääteinen tapaturmavakuutus, jonka vakuutusturva perustuu opiskelutapaturman korvaamisesta annettuun lakiin (1318/2002). Lain nojalla korvataan tapaturma, joka on sattunut opiskeluun liittyvässä käytännön harjoittelutyössä. Turvan piiriin kuuluu käytännön opetus oppilaitoksissa sekä palkaton käytännön työharjoittelu työpaikalla. Työharjoittelusta tarvitaan Karelia-ammattikorkeakoulussa opiskelijan, yrityksen ja Karelian kanssa tehty sopimus.   

Mikäli työharjoittelusta maksetaan palkkaa, opiskelija kuuluu palkanmaksajan tapaturmavakuutuksen piiriin. Harjoittelijaa kehotetaan lisäksi ottamaan vapaa-ajan sairaus- ja tapaturmavakuutus.    

Myös työeläkevakuutusmaksu on suoritettava, kun ulkomailta tuleva tekee Suomessa työtä suomalaiselle työnantajalle. Samoin työntekijältä on perittävä työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksu.    

    

Sosiaaliturva    

Yleensä Kansaneläkelaitoksen Kelan tarjoamaa sosiaaliturvaa saa hakija, joka on muuttanut Suomeen vakinaisesti. Hän on tullut vakinaiseen tai vähintään kahden vuoden työhön työsopimuksen perusteella. Opiskelijat ja työharjoittelijat eivät yleensä kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin, koska heidän oleskelunsa katsotaan tilapäiseksi. Kaikki, joilla on eurooppalainen sairaanhoitokortti, saavat kuitenkin välttämättömän sairaanhoidon.     

Jos työskentelyn on tarkoitus kestää vähintään neljä kuukautta, on työnantajan sosiaaliturvamaksu maksettava. Lähdeverokortilla työskentelevältä on perittävä myös vakuutetun sairausvakuutusmaksu. Jos ulkomailta tulevan henkilön palkka on alle työehtosopimuksen tai sen puuttuessa alle 1.189 euroa kuukaudessa tai työaika on alle 18 tuntia viikossa, henkilö ei ole yleensä vakuutettu työskentelyn perusteella Suomessa. Tällöin työnantaja ei maksa työnantajan sairausvakuutusmaksua eikä peri työntekijältä sairausvakuutusmaksua. Tarkista aina päivitetty tilanne Verohallinnosta. (Verohallinto, 2018.)   

    

Asunto    

Karelia-ammattikorkeakoulun tai Itä-Suomen yliopiston kautta harjoittelussa olevat opiskelijat voivat hakea opiskelija-asuntoa Joensuun Elliltä.

    

Matkat    

Opiskelija maksaa työmatkansa itse.  

    

Harjoittelu-/työtodistus    

Työnantaja kirjoittaa harjoittelu- tai työtodistuksen, jossa on eriteltynä harjoittelijan työtehtävät.    

 

Lue lisää

1. Tukea kansainvälistymiseen
2. Monen alan kansainvälisiä osaajia
3. Sopimukset
4. Tietoa kansainvälisen osaajan ottamisesta yritykseen
5. Kaikki kunnossa - tarvitsetko lisäapua? 

Palaa takaisin oppaan etusivulle