Sopimukset

Sopimukset


 

Harjoittelu-, projekti- tai työsopimus        

Harjoittelusta tai projektityöstä tehdään aina sopimus korkeakoulun, työnantajan ja opiskelijan kesken. Sopimus vahvistaa sekä opiskelijan että työnantajan oikeusturvaa harjoitteluaikana. Opiskelijalle harjoitteluaika ja projektityöt rinnastetaan opintoihin, ts. hän saa opintopisteitä tekemästään työstä.   

Yliopiston tukemasta palkallisesta harjoittelusta tehdään harjoittelusopimus yliopiston ja harjoittelutyönantajan kesken sekä määräaikainen työsopimus harjoittelijan ja työnantajan kesken. Sopimuksessa määritellään harjoittelun tehtävät ja kesto, yliopiston maksama harjoittelutuki ja työnantajan maksama palkka.    

 

Palkkaus        

Ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelija on palkattoman harjoittelun aikana opiskelijan asemassa ja solmii työnantajan kanssa harjoittelusopimuksen.      

Jos harjoittelusta maksetaan palkkaa, työnantaja tekee harjoittelijan kanssa työsopimuksen ja opiskelija on työntekijän asemassa harjoittelun aikana. Harjoittelusta maksettava palkka sovitaan erikseen opiskelijan ja työnantajan kesken ja se voi vaihdella työtehtävistä ja työpaikasta riippuen.  Työnantajan edellytetään huolehtivan palkanmaksusta koituvista työnantajamaksuista.     

 

Luvat ja rekisteröityminen        

EU-kansalaiset    

EU-kansalaiset sekä Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset voivat tehdä Suomessa vapaasti työtä, jos se kestää enintään 3 kuukautta. Tämän jälkeen heidän on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa, mutta erityistä työntekijän oleskelulupaa he eivät tarvitse. Henkilötunnuksen saamiseksi tulisi rekisteröinti kuitenkin tehdä. EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti haetaan Maahanmuuttovirastosta. Hakemus pitää tehdä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa maahantulopäivästä. Lisätietoja osoitteesta infopankki.fi

Pohjoismaiden (Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti) kansalaiset rekisteröivät oleskelunsa Suomessa maistraatissa pohjoismaisen muuttokirjan perusteella. EU-kansalaiset eivät tarvitse työlupaa Suomessa, vaan saa aloittaa työt heti maahan saavuttuaan. Jos työ Suomessa kestää yli 3 kuukautta, henkilön on haettava EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintiä Maistraatissa.    

Rekisteröintiin tarvitaan työnantajalta saatu vahvistus palvelussuhteesta tai työtodistus. Opiskelijalta tarvitaan selvitys siitä, että hän on Suomessa kirjoilla oppilaitoksessa ja hänellä on riittävä sairausvakuutusturva.     

 

Henkilötunnus    

Suomeen ulkomailta töihin tuleva tarvitsee suomalaisen henkilötunnuksen. Sen voi saada maistraatista tai verotoimistosta. Mukaan on otettava voimassa oleva henkilökortti tai passi sekä työsopimus. Pyynnön henkilötunnuksen saamiseksi voi myös jättää Maahanmuuttovirastoon silloin, kun haetaan EU-kansalaisen oleskeluluvan rekisteröintiä. (Infopankki 2018.)     

 

EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten valtioiden kansalaiset     

EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten valtioiden kansalaiset tarvitsevat Suomessa työskentelyä varten yleensä työntekijän oleskeluluvan. Lupa on voimassa yhdellä tai useammalla ammattialalla ja se on joko tilapäinen tai jatkuva. Lupaan sisältyy työ- ja elinkeinotoimiston osaratkaisu ja Maahanmuuttoviraston tai poliisin oleskelulupapäätös.     

Ensimmäinen oleskelulupahakemus tulee tehdä ennen Suomeen saapumista. Hakemus tulee ulkomailla jättää Suomen edustustoon ja Suomessa poliisin lupahallinnon toimipisteeseen.   

Ulkomaalaislaissa (301/2004) on säädetty tilanteista, jolloin työnteko on mahdollista tavallisen oleskeluluvan, viisumin tai viisumivapauden nojalla. Työnantajan velvollisuutena on varmistua siitä, että palvelukseen tulevalla ja palveluksessa olevalla ulkomaalaisella on vaadittava työntekijän oleskelulupa tai että hän ei tarvitse oleskelulupaa. Oleskelulupa ja passi kannattaa tarkistaa aina, tarvittaessa poliisista.    

Ulkomaalainen opiskelija, joka ei ole EU-kansalainen, tarvitsee oleskeluluvan jo ennen Suomeen saapumistaan, jos opinnot Suomessa kestävät yli kolme (3) kuukautta. Luvan myöntäminen edellyttää, että opiskelijalla on riittävät varat Suomessa opiskelua varten ja voimassa oleva riittävän kattava sairausvakuutus. Lupa myönnetään pääsääntöisesti ulkomailla Maahanmuuttoviraston päätöksellä. Hakemuksen voi jättää vireille ainoastaan työntekijä itse. Jatkoluvan voi hakea poliisilaitoksella. Opiskelulupa on opiskelijoilla ja tilapäisesti työtä tekevillä tilapäinen eli B-lupa ja se on voimassa vuoden kerrallaan.       

Opiskelua varten myönnetyllä oleskeluluvalla opiskelija voi tehdä rajoituksetta ansiotyönä tutkintoon sisältyvää työharjoittelua tai lopputyötä. Lukukausien aikana, jolloin oppilaitoksessa järjestetään varsinaista opetusta, voi tehdä ansiotyötä osa-aikaisesti, keskimäärin 25 tuntia viikossa.     

Työtuntimäärää viikkotasolla ei ole rajoitettu, vaan rajoitus koskee lukukauden ajanjaksoa, jolloin opiskelija voi jaksottaa työnteon kulloisenkin tilanteen mukaan. Loma-aikoina, eli kesä- ja joululomilla, opiskelija voi tehdä ansiotyötä kokopäiväisesti ilman tuntirajoituksia.  Lisää aiheesta löydät Maahanmuuttoviraston sivuilta, josta löytyy kattavasti tietoa työnantajan roolista lupaprosessissa.

Kun opiskelija on suorittanut tutkinnon Suomessa, voi hän hakea työnteon perusteella uutta oleskelulupaa Maahanmuuttovirastosta työpaikan löydettyään. Jos opiskelija on työskennellyt oleskeluluvan voimassa ollessa, saa hän jatkaa työntekoa tai aloittaa uuden työnteon, kunnes uusi oleskelulupahakemus on ratkaistu.          

 

Työnantajalla on varmistusvelvollisuus

Maahanmuuttoviraston ohjeistaa, että työnantajalla on velvollisuus varmistaa, että   

  • ulkomaalaisella työntekijällä on vaadittava työntekijän oleskelulupa tai
  • hän ei tarvitse oleskelulupaa.    

Työnantajan täytyy siis aika ajoin tarkistaa myös, onko turvapaikanhakijan työnteko-oikeus mahdollisesti päättynyt.  Asiasta löydät päivitettyä tietoa täältä.  

Kun työnantaja haluaa palkata turvapaikanhakijan, ensisijainen tapa selvittää työnteko-oikeus on kysyä siitä hakijalta. Työnteko-oikeus on varmuudella alkanut, kun turvapaikkahakemuksen jättämisestä on vähintään puoli vuotta, jos hakemusta ei ole jo lainvoimaisesti ratkaistu.    

Lyhyen aikaa maassa olleiden kohdalla työnantajan kannattaa varmistaa työnteko-oikeuden voimassaolo Maahanmuuttovirastosta. Työnantaja, joka haluaa työllistää Suomessa oleskelevan turvapaikanhakijan, voi tarkistaa puhelimitse, onko henkilöllä oikeus tehdä ansiotyötä. Työnantajan palvelunumeron löydät Maahanmuuttoviraston puhelinpalvelusta.

 

Lue lisää 

1. Tukea kansainvälistymiseen
2. Monen alan kansainvälisiä osaajia
3. Sopimukset
4. Tietoa kansainvälisen osaajan ottamisesta yritykseen
5. Kaikki kunnossa - tarvitsetko lisäapua? 

Palaa takaisin oppaan etusivulle