Kansainvälisiä osaajia

Monen alan kansainvälisiä osaajia


Kuka on kansainvälinen osaaja?    

Kansainvälinen osaaja on maahanmuuttaja tai suomalainen paluumuuttaja, jolla on korkeaa osaamista, kansainvälistä kokemusta ja asiantuntemusta sekä verkostoja, jotka voivat tuoda lisäarvoa elinkeinoelämälle. Kansainvälinen osaaja voi olla esimerkiksi ulkomaalainen opiskelija, tutkija, ekspatti, puolisona Suomeen muuttanut tai paluumuuttaja. Maahantulon syyllä ei ole merkitystä. Myös humanitaarisista syistä Suomeen muuttanut voi olla kansainvälinen osaaja. (TalentBoost, TEM.)   

 

Mitä hyötyä kansainvälisestä osaajasta on yritykselle?     

Monella alueen yrityksellä on hyviä kokemuksia kv-osaajasta oman työyhteisönsä jäsenenä (Airola 2011; Kohonen 2010). Keskusteluissa ja haastatteluissa on tulle esille mm. seuraavat hyvät kokemukset ja seuraukset:      

 

Kansainvälinen osaaja    

  • luo kilpailuetua liiketoiminnalle tuomalla yritykseen uudenlaista osaamista ja kehittämisideoita   
  • tuo kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntijuutta ja alan tuoreinta tutkimustietoa yrityksen käyttöön.       
  • tuo maakohtaista asiantuntijuutta ja kielitaitoa     
  • tuo uusia kontakteja ja verkostoja
  • tuo myönteistä vaikutusta yrityksen toimintakulttuuriin: lisää työpaikan monikulttuurista
  • osaamista, vahvistaa työyhteisön kielitaitoa ja kansainvälistä ilmapiiriä        
  • antaa tilaisuuden pohtia yrityksen kansainvälistymistä. (Uutta osaamista pk-yrityksiin 2017.)    

Kansainvälinen osaaja on tulevaisuuden työvoimaa. Kehitysprojektin tai työtehtävän tarjoaminen kansainväliselle osaajalle on lahjakkaan ja motivoituneen työntekijän rekrytointimahdollisuus. Alla yrittäjien palautetta kansainvälisestä osaajista yrityksessä (Uutta osaamista pk-yrityksiin 2017):

 

 ”Itsellä oli kädet täynnä töitä: oli loistavaa, että löytyi henkilöt, jotka oikeasti kykenivät työskentelemään itsenäisesti. Oma aika ei mennyt opastamiseen. Valmistelin tehtävälistaa ja esitin toiveita. Opiskelijat oli mätsätty hyvin koulutustaustaan ja osaamiseen nähden.”   (yrittäjä, luovat alat )   

   

Terveisinä muille yrittäjille: ”Kannattaa rohkeasti kokeilla. Moni voi ajatella sitä, että työmäärä lisääntyy, mutta minulla on ainakin erittäin positiivinen kokemus. Opiskelijat saivat paljon aikaan lyhyessä ajassa. He olivat myös itsenäisiä ja aloitteellisia.”  (yrittäjä, luovat alat)  

 

”Jos itsellä meni 2 vuotta markkinoille pääsyyn – eli siihen kun on maksava asiakas, niin opiskelijat tekivät sen 4 kuukaudessa. Herätti miettimään koko vientihommaa. Miksi hakata päätä seinään – ulkomaalaisia opiskelijoita kannattaisi käyttää vientityössä, eli tehtävissä, joissa osaamista on luontevaa hyödyntää.” Kun yrittäjä lähti yrityksestä, jo yli puolet työntekijöistä oli ulkomaalaistaustaisia. Yritys kansainvälistyi samalla kun kv-liiketoiminta kasvoi." (Pk-yrittäjä, vienti)   

 

"Hedelmällisintä on, jos vieraasta ympäristöstä tullut on kyseenalaistanut toimintatapoja. Arviointia on tehty kaikkien kanssa, jotka ovat oma-aloitteellisesti uskaltaneet ottaa asioita esiin”. (maaseutuyrittäjä)    

 

”Se on se vuorovaikutus, tulee erilaisia työtapoja ja menetelmiä. Suorittavassa työssä hyöty on konkreettista, kun opinnoissa opittuja erilaisia laitteita ja tehokkaita toimintatapoja voi siirtää yritykseen. Se, ettei yrityksellä ole yhteistä kieltä, asettaa työn ohjaukselle paljon vaatimuksia: ohjeet tulee tehdä ja kertoa selkeästi. Lähtökohtana kuitenkin on, että kun nuoria tulee, siitä pitää olla hyötyä myös yritykselle, win-win-tilanne.”  ( perheyritys, puuala)  

 

Katso ja kuuntele lisää onnistumistarinoita, joita esimerkiksi Uuttaosaamista –hanke on kerännyt. Videoita löydät täältä!

Yrittäjä, onko Suomen markkinat jo hallussa? Haetko kasvua kansainvälisiltä markkinoilta vai laajennatko toimintaasi uusille alueille? Usein kansainvälistymisen esteenä on osaavan henkilöstön puute. TalentHub Joensuu –hankkeessa voit tarjota kansainväliselle osaajalle mahdollisuuden olla vahvistamassa yrityksesi kasvua ja kansainvälistymistä.    

Kansainvälinen osaaja voi tehdä yrityksessäsi kehittämistehtäviä, työtehtäviä, harjoittelujakson, tutkintonsa lopputyön tai projektityön palkatta.   

 

Monia tapoja hyödyntää alueemme kansainvälisiä osaajia   

Kansainvälinen osaaja tai harjoittelija Karelia-ammattikorkeakoulusta   

Degree Programme in International Business (IB) on Karelia-ammattikorkeakoulun englanninkielinen tutkintokoulutus, jossa kasvatetaan suomalaisia ja ulkomaalaisia kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntijoita. Koulutus korostaa kansainvälistä markkinointi- ja viestintäosaamista, palveluhenkisyyttä sekä työyhteisö- ja esimiestaitoja osana tuloksellista liiketoimintaa.
Lisäksi korkeakoulussa on vuosittain yli 120 eri alan vaihto-opiskelijaa mm. Saksasta, Ranskasta, Belgiasta, Tsekeistä, Italiasta, Espanjasta, Puolasta, Kiinasta ja Kanadasta.     

 

SIMHE-Karelian Valmentavan koulutuksen kansainväliset osaajat:     

SIMHE (Supporting Immigrants to Higher Education)-hanke tavoittaa alueen korkeasti koulutetut maahanmuuttajat ja tarjoaa heille ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä valmentavan koulutuksen. Tavoitteena on, että kotimaassaan korkeakoulututkinnon tehneet osaajat saisivat koulutustaan vastaa työtä alueeltamme. Valmentavan koulutuksen ydintavoite on vahvistaa heidän suomen kielen taitoaan työelämässä tarvittavalle tasolle.     

 

Osaamisen tunnistaminen

SIMHE-Karelia –hankkeessa on kehitetty osaamisen tunnistamisen malli, jossa ulkomaalaisista korkeakoulututkinnoista saatua osaamista verrataan vastaavaan suomalaisen korkeakoulututkinnon osaamistavoitteisiin. Tämän mallin on tarkoitus palvella ja auttaa alueen yrityksiä uuden henkilökunnan rekrytointiprosessissa ja hakijan osaamisen tunnistamisessa. Linkki, yhteystiedot    

 

Kansainvälinen osaaja tai harjoittelija Itä-Suomen yliopistosta

Itä-Suomen yliopisto tarjoaa lukuisia englanninkielisiä koulutusohjelmia eri aloilla, mm. yhteiskuntatieteet, metsätieteet, kauppatieteet, oikeustieteet, tietojenkäsittelytiede, terveystieteet. Koulutusohjelmia on eri tasoisia, tutkintoon tähtäämättömiä, maisteritasoisia ja tohtoritasoisia.  Tutkintoon tähtäämättömien opintojen kesto on yhdestä lukukaudesta kahteen lukukautta. Maisteriopintojen kesto on useimmiten kaksi vuotta. Koulutusohjelmissa opiskelee sekä kansainvälisiä että suomalaisia opiskelijoita.     

 

Muut alueella olevat kv-osaajat:    

TalentHub Joensuu –hankkeen tavoitteena on kartoittaa Pohjois-Karjalan alueen kv-osaajat.    

 

Harjoittelu, tutkinnon lopputyö, projektityö, kehittämistehtävä tai opinnollistaminen    

Harjoittelun tulee tukea sekä työnantajan tarpeita, että opiskelijan harjoittelun tavoitteita ja ammatillista kehittymistä. Parhaita tuloksia saavutetaan, kun harjoittelija sijoitetaan koulutustaan vastaaviin tehtäviin.  Harjoittelija, korkeakoulu ja yritys allekirjoittavat harjoittelusopimuksen.    

 

Harjoittelijoiden tehtäviin voi kuulua esimerkiksi:     

• markkinaselvitykset • asiakastyytyväisyyskyselyt • kansainvälisten suhdeverkostojen, asiakaskunnan tai  palveluiden laajentamista • viennin aloittamiseen ja kehittämiseen liittyvät tehtävät • kansainvälisten asiakkaiden palveleminen tai palvelun kehittäminen • kansainvälisten tapahtumien järjestäminen tai  tapahtumissa työskenteleminen • näkyvyyden parantaminen sosiaalisessa mediassa • kielitaidon ja kulttuurituntemuksen lisääminen • ohjelmisto- ja tuotekehittäminen • maastomittaukset • haastattelututkimukset • ympäristövaikutusten arviointia • tuote- ja palvelukonseptin suunnittelu • vientimarkkinoiden ja logistiikan selvittäminen • tuotteiden esille laittaminen ja asiakkaiden opastaminen     

 

Tutkinnon lopputyö   

Tutkinnon lopputyön tekeminen harjoittelupaikan kehittämistarpeisiin on luonteva ja tavoiteltava jatko harjoittelulle. Lopputyönä voi teetättää erilaisia tutkimus-, suunnittelu-, valmistus- ja kehittämistehtäviä. Lopputyö on mahdollista tehdä harjoittelupaikan toimeksiannosta tai yrityksen erillisenä toimeksiantona.    

 

Projektityö ja kehittämistehtävä   

Yritys voi antaa korkeakouluille toimeksiantona projektityön tai kehittämistehtävän. Opiskelija tai opiskelijaryhmä työstää tehtävän yhteistyössä yrityksen kanssa.  Projektille nimetään vastuuopettaja. 

 

Työn opinnollistaminen   

Työn opinnollistaminen on uusi, vaihtoehtoinen tapa opiskella Karelia-ammattikorkeakoulussa. Oppiminen viedään luokkahuoneista työpaikoille. Tutkinnossa edellytettävää osaamista hankitaan tekemällä työtä ja kytkemällä työelämässä hankittua kokemusta aiheeseen liittyvään tietoperustaan. Työn opinnollistaminen edistää työssä käyvän opiskelijan ammatillista kehittymistä, nopeuttaa opintojen etenemistä ja tutkintoon valmistumista.    

 

Työkokeilu ja rekrytointikokeilu    

Yrityksesi voi toimia myös työkokeilun järjestäjänä kansainväliselle osaajalle. Työkokeilussa kansainvälinen osaaja tekee yleisesti työsuhteessa tehtäviä töitä 4-8 tuntia päivässä. Sopimus TE-palvelujen kanssa tehdään useimmiten 1-3 kuukauden ajaksi. Enintään työkokeilu voi kestää 12 kuukautta.   

Ennen työkokeilun aloittamista työkokeiluun osallistuva, TE-palvelut ja työkokeilun järjestäjä tekevät yhdessä kirjallisen sopimuksen. Työkokeiluun osallistuvan henkilön tulee olla TE-palveluiden asiakas.  Lue lisää työkokeilusta TE-palveluiden sivuilta.  

Ehkä yrityksessäsi on jo mahdollinen avoin työpaikka, johon etsit sopivaa henkilöä? Voit tarjota kansainväliselle osaajalle myös rekrytointikokeilua. Rekrytointikokeilun avulla voit arvioida potentiaalisen työntekijän soveltuvuutta tarjolla olevaan tehtävään ja työyhteisöön.  Lue lisää rekrytointikokeilusta TE-palveluiden sivulta.  

 

Lue lisää 

1. Tukea kansainvälistymiseen
2. Monen alan kansainvälisiä osaajia
3. Sopimukset
4. Tietoa kansainvälisen osaajan ottamisesta yritykseen
5. Kaikki kunnossa - tarvitsetko lisäapua? 

Palaa takaisin oppaan etusivulle